Επωνυμία: ΤΗΕ HUMAN MINDS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΤΗΕ ΗUMAN MINDS